Vítám Vás na svých stránkách


Mnémé - jméno múzy paměti, jedné z dcer nejvyššího boha Dia a bohyně Mnémosyné
jsem pro své stránky zvolila proto, že paměť považuji za náš nejcennější majetek.


Péče o ni a dlouhodobý kognitivní trénink není jen módní vlna, ale návrat k rozumu.

Pro náš život totiž není vůbec důležité, kolik informací si jedním kliknutím dokážeme
vyhledat, ale kolik znalostí a vzpomínek máme pevně vštípených ve své paměti, abychom si je dokázali vybavit v okamžiku, kdy je to potřeba.


                                                                                                   
              Vaše Jana Vejsadová
                        certifikovaná trenérka paměti a kreativity

                          

Moje programy jsou určené všem, které znepokojuje občasné zapomínání a chtějí získat více informací o tom, jak o paměť a další kognitivní (poznávací) funkce mozku včas pečovat. Efektivní využívání poznávacích funkcí má v jakémkoliv věku příznivý vliv na každodenní fungování, zvládání běžných či náročných úkolů i na důvěru ve vlastní schopnosti.

Od roku 2002 jsem vedla tréninky kognitivních funkcí obsahově zaměřené na různé cílové skupiny s ohledem na jejich možnosti přístupu k informacím.

Moje práce byla zaměřena výhradně na aktivizaci, trénink i rehabilitaci kognitivních funkcí mozku. Vycházela jsem při ní ze staletími ověřených paměťových technik a především z poznatků současných neurověd.

Trenérské osvědčení III. stupně,  které mě opravňuje připravovat aktivizační programy, osvětové  přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a vést odborné semináře ve vybraných studijních programech vzdělávacích  institucí,  jsem získala v akreditovaných vzdělávacích programech České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging *.
Odborné znalosti jsem získávala pod vedením našich i zahraničních odborníků a za jejich odborné garance.

Jsem autorkou publikací "Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti" (2019) a "Fitness pro mozek - využití textu v tréninku paměti" (2018), zvukové knihy "Trénink paměti pro nevidomé a slabozraké" (2018), e-learningového programu "Cvičení a zdokonalování paměti" (2008) i řady časopiseckých článků a spoluautorkou dalších publikací.

V roce 2008 o mé práci natočila režisérka Marie Šandová pro Českou televizi filmový
dokument "Nevíš dne ani hodiny"*.

Při obsahové přípravě svých programů jsem využívala také své dlouholeté zkušenosti
a odbornost z původní, knihovnické profese. Uplatnila jsem nejen znalost biblioterapie, práce s textem a informačními zdroji, ale také komunikační dovednosti a specializaci na práci s různými sociálními skupinami. Vycháela jsem však také z motivujících zkušeností v osobním životě, v němž jsem zblízka poznala průběh Alzheimerovy nemoci a její zhoubný dopad na paměť.

Své dlouholeté zkušenosti jsem řadu let předávala i ostatním a lektorsky jsem se podílela na odborné přípravě aktivizačních pracovníků / trenérů paměti u nás i na Slovensku. Mojí velkou radostí je rozšíření programů kognitivní aktivizace v obou republikách na platformě veřejných knihoven. Zde totiž nacházejí uplatnění nejen v práci se seniory, ve formě prevence pro věkové kategorie  45 +, ale také jako mozkový jogging pro děti, studenty, atd.

Po 20ti letech práce s pamětí a po 50ti letech práce s lidmi celkem jsem se rozhodla svoji pracovné činnost definitivně ukončit. Děkuji, že na mne nezapomenete!